Статут Асоціації Політичних Наук

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Асоціація Політичних Наук» (надалі - Асоціація) є недержавною неприбутковою громадською аналітичною науковою освітньою організацією, яка створюється на основі єдності інтересів для спільної реалізації політичних, соціальних, економічних та науково-освітніх інтересів, задоволення та розвитку духовних потреб громадян України та діє за принципами добровільності, незалежності, самоврядування, законності, гласності та рівноправності її членів.

1.2. Асоціація здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Законів України "Про громадські об'єднання", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про освіту" та інших нормативно-правових актів України, а також цього Статуту.

1.3. Асоціація поширює свою діяльність на всю територію України.

1.4. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Асоціація має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку і штампи зі своєю назвою, бланки та інші реквізити затверджені в установленому законом порядку. Символіка Асоціації реєструється в порядку, встановленому законодавством України.

1.5. Асоціація має повне найменування

Українською мовою:

-          Громадська організація "Асоціація Політичних Наук"

Англійською мовою:

-          Non-governmental organization "Association of Political Sciences"

1.6. Асоціація може використовувати скорочене найменування

Українською мовою:

-          ГО «АПН»

Англійською мовою:

-          NGO “APS”

1.7. Організаційно-правова форма Асоціації: громадська організація.

1.8. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов'язаннями Асоціації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

 

2. МЕТА, НАПРЯМИ І ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Асоціації є сприяння підвищенню прозорості, ефективності та демократизації політичних процесів в Україні.

Метою діяльності Асоціації не є одержання та розподіл прибутку.

2.2. Основними напрямами і завданнями Асоціації є:

-          моніторинг політичної ситуації, аналіз та підготовка практичних рекомендацій для політичних сил та політиків;

-          проведення соціологічних досліджень;

-          організація навчальних семінарів та тренінгів для учасників політичних процесів;

-          сприяння ефективному веденню виборчих кампаній;

-          здійснення спостереження під час проведення виборів та референдумів різних рівнів;

-          лобіювання проведення демократичних реформ та організація адвокасі кампаній;

-          розробка політичних програм, стратегій та проектів нормативно-правових актів;

-          здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією;

-          сприяння діяльності у галузі науки, інформації та просвітництва;

-          організація та видання нових газет, журналів тощо для здійснення інформаційно-просвітницької діяльності самостійно, або спільно з іншими організаціями;

-          сприяння розвиткові освіти, науки та культури шляхом просвітницької діяльності та сприяння підвищенню професійного рівня фахівців;

-          збір, обробка, збереження та розповсюдження наукової, соціологічної та економіко-правової та іншої інформації, згідно чинного законодавства про інформаційну діяльність;

-          організація та проведення конференцій, зустрічей, семінарів, диспутів, консиліумів, зборів та інші просвітні та інформаційні заходи, які не заборонених законодавством;

-          здійснення міжнародного співробітництва та некомерційної зовнішньоекономічної діяльності;

-          залучення підприємств, установ, організацій різних форм власності до діяльності Асоціації, відповідно до мети її створення;

-          популяризація та пропагування діяльності Асоціації через засоби масової інформації або іншим способом, що не суперечить чинному законодавству;

-          проведення культурно-масових та розважальних заходів, оздоровчих як для членів Асоціації, так і для інших осіб;

-          надає своїм членам та іншим особам інформаційну допомогу у проведенні операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, освоєнні нових форм співробітництва;

-          бере участь в організації професійного навчання і стажування фахівців – членів Асоціації з різних питань та інше;

-          підтримує прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладає відповідні угоди, бере участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

-          для виконання статутної мети створює інформаційну інфраструктуру;

-          здійснення інших завдань, у відповідності до мети і напрямів діяльності Асоціації та чинного законодавства.

2.3. Для виконання статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством, Асоціація:

-          представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів, а також інших осіб у державних органах, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, керівних органах навчальних закладів тощо;

-          організовує та проводить теоретичні та науково-практичні конференції, диспути, тематичні «круглі столи» тощо, що відповідають статутній діяльності Асоціації;

-          організовує впорядковане дозвілля, проводить конкурси, дискотеки, спортивні змагання та інші культурно-масові заходи для членів Асоціації;

-          сприяє у проведенні туристичних походів, відпочинку вихідного дня, екскурсій, виїздів на природу по території України та за її межами;

-          організовує та забезпечує зустрічі з видатними вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями та іншими відомими людьми;

-          проводить незалежні дослідження з різних питань;

-          проводить антикорупційні громадські розслідування та громадську експертизу;

-          здійснює пошук іноземних партнерів для виконання спільних проектів; залучає грошові та матеріальні внески (гранти) вітчизняних та зарубіжних фізичних та юридичних осіб для використання з метою виконання статутних завдань;

-          проводить вітчизняне, іноземне та закордонне туристичне оздоровлення своїх членів;

-          бере участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;

-          з метою виконання статутних завдань і цілей Асоціація здійснює необхідну комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством;

-          висвітлює свою діяльність на офіційному сайті організації та у соціальних мережах;

-          забезпечує функціонування розділу «електронні петиції» на сайті організації, відповідно до Законів України «Про звернення громадян» та «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-          розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та мету;

-          засновує й ставить роботу науково-навчальних, навчально-методичних, навчальних, тренінгових і інших центрів, шкіл, клубів та інших відокремлених підрозділів задля статутної діяльності Асоціації на підставі положення, затвердженого Правлінням;

-          засновує засоби масової інформації з метою виконання статутних завдань Асоціації й пропаганди діяльності у відповідності з чинним законодавством;

-          обмінюється інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;

-          співпрацює з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, може вступати до спілок та інших об’єднань;

-          бере участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

-          отримує фінансування на свої проекти та заходи із державного чи місцевого (міського) бюджетів або інших джерел, а також, самостійно або через створену нею юридичну особу (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення у встановленому чинним законодавством порядку;

-          бере участь у політичній діяльності, проводить мирні зібрання або сприяє їх проведенню, здійснює контроль за прозорістю виборів (зокрема, проведення спостереження за виборчим процесом через своїх офіційних спостерігачів), діяльністю влади та політичних партій, стимулювання їх до виконання виборчих програм;

-          здійснює громадський контроль, зокрема сприяння антикорупційній діяльності уповноважених органів, у встановленому законодавством порядку;

-          здійснює інші права, не заборонені законом.

 

3. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Членство в Асоціації є індивідуальним і фіксованим.

3.2. Членами Асоціації можуть бути всі громадяни України, іноземці і особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли встановленого законодавством для членства в громадських організаціях віку і визнають та виконують статутні вимоги Асоціації та активно сприяють їх реалізації.

3.3. Прийом у члени Асоціації здійснює Правління Асоціації на підставі письмової заяви вступника. Така заява має бути розглянута Правлінням у короткий термін, але не довше ніж місяць з дати її отримання. Кожному члену Асоціації видається посвідчення встановленого зразка, яке затверджується Правлінням.

3.4. Член Асоціації має право:

-          Брати участь у діяльності Асоціації;

-          Обирати і бути обраним до керівних органів Асоціації;

-          Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Асоціації, брати участь в обговоренні всіх питань діяльності Асоціації;

-          Звертатися до Асоціації з метою захисту своїх законних інтересів;

-          Оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Асоціації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг і заяв на Загальних Зборах;

-          Одержувати від Асоціації інформацію про рішення, прийняті органами управління Асоціації, про заходи, що проводить Асоціація та про її діяльність;

3.5. Член Асоціації зобов'язаний:

-          Дотримуватися вимог Статуту та виконувати рішення органів управління Асоціації;

-          Брати активну участь в житті та діяльності та підтримувати зв'язок із Асоціацією;

-          Сприяти розширенню зв'язків Асоціації та розповсюдженню інформації про діяльність Асоціації;

-          Сплачувати вступні та разові чи періодичні внески.

3.6. Член Асоціації може добровільно припинити членство в Асоціації через подання письмової заяви Правлінню. Член Асоціації може бути примусово виключений із членів Асоціації на підставі рішення Правління Асоціації у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та напрямкам Асоціації, або якщо член втратив зв’язок із Асоціацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків, та у разі смерті. Рішення про виключення з членів Асоціації приймається Правлінням Асоціації. Після припинення членства в Асоціації вступні та разові чи періодичні внески, благодійні внески не повертаються.

3.7. Членство в організації припиняється автоматично у разі смерті

3.8. Член Асоціації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Асоціацією.

 

4.СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

 

4.1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ

Статутні органи Асоціації обираються на чотири роки та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання:

-          Загальні збори - вищий орган управління Асоціації.

-          Правління - орган управління Асоціації, який діє між Загальними зборами.

-          Голова – одноособова посадова особа, яка здійснює поточне управління Асоціацією у встановленому цим Статутом порядку.

-          Структурні підрозділи – які діють на підставі положень (статутів), які затверджуються Правлінням Асоціації.

 

4.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

4.2.1. Загальні збори членів Асоціації є вищим керівним органом Асоціації. Загальні збори проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на чотири роки. Головує на Загальних зборах – Голова Асоціації, або за його письмовим дорученням Перший Заступник або Заступник.

Скликання Загальних зборів (в тому числі і позачергових) здійснюється на вимогу більш ніж 75 відсотків членів Асоціації, Правління, на підставі рішення Правління Асоціації, Голови Асоціації або його Першого Заступника у встановленому цим Статутом порядку.

Термін (строк) подання пропозицій до порядку денного майбутніх зборів – 1 тиждень. Члени Асоціації, що мають свої пропозиції до порядку денного зборів, подають їх голові Асоціації або особі, що виконує його обов’язки.

Загальні збори в надзвичайних випадках приймають рішення про включення до порядку денного та розглядають питання, які подані пізніше вказаного вище строку за умови, якщо за це було подано не менше 75 відсотків голосів членів Асоціації, що беруть участь (представлені) на Загальних зборах.

4.2.2. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні члени Асоціації, які в сукупності мають не менше ніж 60 відсотків голосів. Кожен член Асоціації має один голос. Члени Асоціації, можуть брати участь у Загальних зборах через своїх представників (за нотаріальними довіреностями). Рішення про надання права голосу представнику для участі в голосуванні та прийнятті рішень на Загальних зборах приймається на загальних зборах відокремленого підрозділу (осередку).

4.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів Асоціації належать такі питання:

-          визначення основних напрямків статутної діяльності Асоціації;

-          затвердження статуту Асоціації та внесення змін до нього;

-          обрання Голови Асоціації, його Першого заступника і Заступника, які входять до Правління за посадами, терміном на чотири роки;

-          обрання Наглядової ради Асоціації терміном на чотири роки;

-          затвердження звітів Правління Асоціації про діяльність у поточному році;

-          прийняття рішень про припинення діяльності Асоціації.

4.2.4. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них подано 2/3 (дві третіх) голосів присутніх на них повноважних учасників Загальних зборів Асоціації.

З питань, що передбачають внесення змін до Статуту Асоціації або прийняття рішення про припинення Асоціації, рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 (три четвертих) повноважних учасників Загальних зборів Асоціації.

4.2.5. Загальні збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Асоціації та її членів.

4.2.6. Головує на засіданнях Загальних зборів Голова Асоціації, який на час їх проведення отримує статус Голови зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться Секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і Секретарем Загальних зборів. Кандидатура Секретаря Загальних зборів пропонується Головою із числа членів Асоціації та затверджується Зборами шляхом голосування.

 

4.3. ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

Правління – орган управління Асоціації, який діє між Загальними зборами та уповноважений вирішувати усі питання статутної діяльності Асоціації, крім питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів.

До складу Правління за посадами відносяться Голова Асоціації, Перший Заступник та Заступник.

Правління приймає рішення на засіданнях. Засідання Правління проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз у півроку.

Про час, місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 15 календарних днів у письмовій чи електронній формі або телефоном. Для з’ясування думки відсутніх на засіданні членів Правління можуть використовуватися засоби зв’язку, зокрема телефонного, скайпу тощо.

Позачергові засідання Правління проводяться на вимогу не менше 1/3 (однієї третьої) членів Правління, Голови Асоціації, Першого Заступника чи Заступника.

Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління. У випадку голосування відсутнього на засіданні члена Правління, що було здійснено через засоби зв’язку, Правління приймає відповідне рішення про його врахування, яке фіксується письмово у протоколі.

Керівництво роботою Правління здійснює Голова Асоціації, а у його відсутність, на основі його письмового розпорядження – Перший Заступник.

До виключної компетенції Правління належить вирішення наступних питань:

-          затвердження планів статутної діяльності Асоціації та результатів їх виконання;

-          затвердження річних та поточних фінансових планів, бюджетів Асоціації;

-          прийняття рішень про створення структурних підрозділів та затвердження їх статутів (положень);

-          затвердження розмірів вступних та членських (разових або періодичних) внесків членів Асоціації, а також вирішення інших фінансових питань;

-          затвердження Положень про профільні комісії (клуби, центри та інше) з питань розвитку Асоціації;

-          прийняття та виключення з членства Асоціації;

-          розгляд та прийняття рішень по зверненням, заявам, пропозиціям, скаргам, запереченням тощо від членів Асоціації та інших осіб у місячний термін з дня їх надходження;

-          затвердження ескізів печатки, штампів та символіки Асоціації;

-          вирішення питань нагородження та заохочення членів Асоціації.

Прийняття рішень з інших питань, що обов’язкові для виконання членами Асоціації і не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

Секретар Правління призначається Головою Асоціації та забезпечує ведення протоколів засідання Правління, а також, документообіг в Асоціації. Секретар, слідом за Головою підписує протоколи засідань Правління, а також, за необхідності, так само завіряє інші документи Асоціації.

 

4.4. НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядова рада здійснює нагляд за дотриманням мети створення організації, дотриманням організацією чинного законодавства, використанням ресурсів, фінансовий контроль за діяльністю Асоціації. Наглядова рада обирається у кількості не менше, ніж три особи терміном на чотири роки Загальними зборами та їм підзвітна, подає їм на затвердження результати проведених перевірок.

Перевірки проводяться Наглядовою радою за дорученням Загальних зборів, Правління, Голови Асоціації, за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 1/3 (однієї третини) членів Асоціації.

Діяльність Наглядової ради регулюється положенням, затвердженим Правлінням Асоціації.

 

4.5. ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ, ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК, ЗАСТУПНИК

Голова Асоціації обирається Загальними зборами на чотири роки у відповідності з цим Статутом та здійснює свої повноваження до свого переобрання або відкликання.

Голова Асоціації здійснює поточне керівництво роботою Асоціації.

Голова Асоціації:

-          без довіреності представляє Асоціацію перед державними органами та установами, будь-якими юридичними та фізичними особами;

-          скликає засідання Правління та головує на них, а також, скликає Загальні збори, взаємодіє з іншими органами Асоціації у встановленому цим Статутом порядку;

-          укладає від імені Асоціації угоди, контракти тощо із наступним звітуванням перед Правлінням;

-          видає доручення, відкриває рахунки в установах банків;

-          видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов'язкові для виконання членами Асоціації документи схвалені Правлінням;

-          здійснює поточне управління майном та фінансовими ресурсами Асоціації;

-          підписує всі офіційні, фінансові та банківські документи із наступним звітуванням перед Правлінням;

-          призначає Секретаря Правління та пропонує кандидатуру Секретаря Загальних зборів на затвердження Зборів;

-          має право передавати частину своїх прав та обов’язків посадовим особам Асоціації.

Перший Заступник голови Асоціації є заступником Голови Асоціації та призначається Загальними зборами. Він виконує обов’язки Голови Асоціації на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки. Перший Заступник Асоціації діє за письмовим дорученням, але не більше ніж протягом 12 місяців. Для подовження строку повноважень необхідно рішення не менш 2/3 (двох третіх) членів Правління Асоціації. У разі, якщо Голова Асоціації не може приступити до своїх обов’язків протягом шести місяців Перший Заступник Асоціації за рішенням Правління скликає позачергові Збори Асоціації для обговорення становища та питання про керівництво Асоціації.

Заступник голови Асоціації обирається Загальними зборами Асоціації та має виконувати окремі повноваження Голови Асоціації або інші обов’язки за його дорученням, або за дорученням Правління.

 

5. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Асоціація може утворювати в установленому законодавством порядку відокремлені підрозділи.

5.2. Рішення про створення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами, про що у встановленому законодавством порядку інформуються уповноважені органи держави за місцем знаходження Асоціації.

5.3. Задля забезпечення регулювання діяльності відокремлених підрозділів, одночасно з їх створенням, Загальними Зборами приймається Положення про відокремлені підрозділи що має відповідати Статуту Асоціації та чинному законодавству.

5.4. Метою створення відокремлених підрозділів Асоціації є практичне втілення на відповідних територіях їх діяльності статутних цілей і завдань Асоціації та поширення її діяльності, а також, здійснення представництва і захист інтересів Асоціації.

5.5. Керівники відокремлених підрозділів Асоціації призначаються і звільняються Загальними Зборами і діють на підставі довіреності в якій вказується строк та перелік їх повноважень.

 

6. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

6.1.  Асоціація є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організація має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

6.2. Асоціація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

6.3. Грошові кошти й майно Асоціація формуються за рахунок:

  • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
  • пасивних доходів;
  • коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності, з урахуванням положень Податкового кодексу України;
  • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.

6.4.  Управління майном і коштами Асоціація в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Асоціація здійснюють Загальні збори. 

6.5. Асоціація не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх членів.

6.6. Асоціація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

6.7. Майно та кошти Асоціації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Асоціації.

6.8. Кошти та майно Асоціації не можуть перерозподілятись між засновниками та  членами організації, у тому числі після ліквідації.

6.9. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

6.10. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

Рішення про внесення змін до Статуту Асоціації приймаються більшістю не менше як у 3/4 (три четвертих) голосів повноважних учасників Загальних зборів Асоціації.

Зміни та доповнення оформлюються у письмовій формі шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Зміни, що вносилися до статутних документів, підлягають обов’язковій реєстрації, у встановлену законодавством порядку.

 

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Асоціація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.

Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за рішення подано не менше 3/4 (три четвертих) голосів повноважних членів Асоціації, присутніх на Загальних зборах. При цьому всі права та обов’язки, що належали Асоціації, переходять до її правонаступників.

Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за рішення подано не менше 3/4 (три четвертих) голосів повноважних членів Асоціації, присутніх на Загальних зборах, або за рішенням суду у встановленому законодавством порядку.

8.2. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію. У випадку прийняття такого рішення Загальними зборами, Правління може виконувати функції ліквідаційної комісії.

8.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.

8.4. Активи Асоціації, в разі її припинення (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) не можуть перерозподілятися між її учасниками, а мають бути передані іншій неприбутковій організації (одній чи кільком) відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

8.5. Запозичені у тимчасове використання та орендовані Асоціацією будівлі, приміщення, устаткування, оргтехніка та інше майно повертаються власникам у встановленому порядку.

8.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Асоціації шляхом  реорганізації або ліквідації, у т.ч. заборони (примусового розпуску у судовому порядку) визначається відповідно до чинного законодавства.