Аналіз роботи КП Кропивницької міської ради

Аналіз фінансового стану і фінансових результатів 15-ти комунальних підприємств м. Кропивницького за 2016-2017 рр. показав, що в цілому діяльність більшості підприємств є прибутковою, і спостерігається певне покращення результатів, хоча використання ресурсів є недостатньо неефективним.

Так, в розпорядженні підприємств комунальної сфери на кінець 2017 року знаходилос 3362 млн.грн.  активів, що на 0,4% (14,146 млн.грн.) більше, ніж на кінець 2016 року. За такого приросту майна відбулося суттєве зростання доходів за рік на 64,1 млн.грн.  (23,2%), що безумовно є позитивною тенденцією. Але за розмірами доходи комунальних підприємств є надзвичайно низькими для такого обсягу ресурсів. Так, в 2017 році загальна сума доходів усіх КП склала лише 340 млн.грн., тобто у 10 разів менше, ніж величина майна, що використовується для отримання цих доходів. 48% від усіх доходів КП Кропивницького складають доходи КП «Теплоленергетик», підприємства, яке забезпечує місто теплом та електроенергією. Проте обсяг активів даного підприємства становить лише 7% від загального обсягу майна, що перебуває на балансі КП Кропивницького. Отже, можна зробити висновок, що доходи комунальних підприємств Кропивницького є занизькими для такого великого обсягу ресурсів, задіяного для отримання цих доходів.

Структура активів КП характеризується суттєвою перевагою основних засобів над оборотними активами. Лише у малих підприємств та КП Теплоенергетик оборотні активи переважають в загальних активах.

Аналіз капіталу комунальних пдприємств свідчить про зростання власного капіталу  у більшості КП («Універсал 2005», «Елегант М», «ЖЕО №9», «КП Міськсвітло», «КП Електротранс», «Ритуальна служба», «КП АДС», «КП Кіровоград благоустрій») що є позитивним фактором. Проте вказані підприємства капіталізують свою вартість головним чином не за рахунок прибутку, а за більшою мірою за рахунок додаткових майнових чи грошових внесків. Так, суттєве зростання статутного капіталу відбулося у КП «Універсал 2005» (+14,13 млн.грн.) і КП «Електротранс» (+149,36 млн.), яке до 2017 року взагалі його не мало, та КП «Елегант М» (+18 тис.грн.). Взагалі лише 5 КП з 15-ти мають зареєстрований статутний капітал, чим фіксують відповідальність власників (мешканців міста в особі міської ради) за борги підприємства. Дивна ситуація, зважаючи на те, що наприклад у всіх КП Чернігова та Вінниці є статутний капітал.

Замість статутного у всіх підприємств в балансі є додатковий капітал, який являє собою додаткові внески власників понад статутний, але не є обтяженим ніякою відповідальністю. Протягом року додатковий капітал в цілому не поповнювався. В сукупності власний капітал комунальних підприємств в 2017 році зменшився на 25 млн.грн. Це сталося за рахунок великих непокритих збитків КП «Теплоенергетик» (148,1 млн.грн. на кінець 2017 року). У більшості інших підприємств відбувається зростання власного капіталу, причому внаслідок заробленого прибутку, що також є позитивним явищем. Цільове фінансування на довгостроковій основі в 2016 і 2017 рр. було надано КП «Теплоенергетик»,  КП «ЖЕО№ 1» та КП «ЖЕО №2».

Майже всі підприємства, окрім КП «Теплоенергетик», КП «Правник» та КП «Ринково-побутові послуги» мають мінімальну частку зобов’язань (до 10%) в структурі балансу. В КП «Ринково-побутов послуги» протягом року зросла частка зобов’язань і структура капіталу наблизилась до типової структури приватного підприємства. КП «Теплоенергетик» та КП «Правник» мають від’ємний власний капітал, що свідчить про те, що сума боргів цих підприємств перевищує наявну суму майна. Оскільки обсяги ресурсів, відображених у звітності КП «Правник», є зовсім малими (2,7 тис.активів проти 20,4 тис.грн. заборгованості), то ситуацію не можна вважати критичною. Натомість, зобов’язання КП «Теплоенергетик» становлять на кінець 2017 року 371,94 млн.грн., тоді як сума активів є на 148,17 млн.грн. меншою. Така ситуація у приватного підприємства є ознакою потенційного банкрутства і зважаючи на соціальну значимість цього підприємства вимагає негайного покращення.

У підсумку: приріст активів КП за рік (14,65 млн.грн.), який відбувся за рахунок внесків до статутного капіталу 3-х КП та заробленого прибутку більшості підприємств. При цьому було забезпечено приріст доходів в цілому на 64,15 млн.грн.

Детальний аналіз доходів КП Кропивницького показав, що основний приріст доходів КП комунальної сфери забезпечили наступні підприємства: КП «Електротранс» (+29,3 млн.грн.), КП «Теплоенергетик» (+8,4 млн.грн.), КП «ЖЕО №3» (+5,03 млн.грн.). Незначне зменшення доходів спостерігається у КП «Міськсвітло» та КП «Правник».

Аналіз фінансових результатів свідчить, що сукупна сума чистого прибутку у 2017 році склала 13,4 млн.грн., що на майже у три рази більше з суму чистого прибутку в 2016 році. І є безумовно позитивним результатом діяльності підприємств комунальної сфери. Сукупний збиток, нажаль, суттєво перевищує сукупний прибуток і в 2017 році становить 31,4 млн.грн., проте цей збиток є на 62% меншим за збиток 2016 року.

КП «Універсал 2005» незважаючи на поповнення статутного капіталу і суттєве зростання доходів погіршило свої результати діяльності і стало збитковим. КП «Теплоенергетик» зменшило суму річного збитку з 82 млн.грн. до 30 млн.грн. В цілому покращили свої результати діяльності 10 підприємств: 3 з них подолали збитковість, 7 – підвищили розмір прибутку порівняно з минулим роком. У 3-х підприємств величина прибутку зменшилась, незважаючи на зростання доходів (КП «Елегант М», КП «Ритуальна служба», КП «АДС». Максимальний за розміром прибуток і максимальний його приріст отримало КП «Електротранс», що свідчить про ефективність вкладених інвестицій у статутний капітал.

Стосовно заробітної плати, то сукупна кількість працівників КП в 2017 році становила 1672 працівника. Витрати на заробітну плату, які разом з нарахуваннями склали 111,35 млн.грн., тобто середні витрати на 1 працівника на рік становлять 66,57 тис.грн. Частка витрат на заробітну плату в доходах 2017 року склала 32,7%.

Стосовно показників фінансового стану, то зазначимо, що структура капіталу згідно стандартів фінансового стану являється стійкою і низькоризиковою, з великою перевагою власного капіталу: підприємства не користуються кредитами і кредиторська заборгованість є незначною, окрім КП «Теплоенергетик». Ступінь зносу основних засобів є різною: у підприємств ЖКГ, ритуальної служби так КП «Теплоенергетик» основні засоби є доволі зношеними (більше 50%), у решти підприємств ступінь зносу невеликий. Суттєве оновлення основних засобів відбулося лише у трьох КП: «Унверсал 2005», що поки на дало відчутного ефекту, «Теплоенергетик», що ймовірно дозволило зменшити суму збитків, та КП «Електротранс», завдяки чому у підприємства відчутно підвищилась прибутковість. В цілому вважаємо, що майновий стан можна вважати задовільним.

Більшість підприємств мають робочий капітал і є достатньо ліквідними, оскільки їх зобов’язання дуже незначні. Проте неплатоспроможними є «ЖЕО №9», «Ритуальна служба», «Теплоенергетик».

Ділова активність(швидкість обороту їх активів)  у 8-ми комунальних підприємств включно з ЖЕО знаходиться на дуже низькому рівні, тобто кількість виконаних операцій є дуже незначною для такої кількості майна, що знаходяться в розпорядженні. Стосовно ділової активності ЖЕО м. Кропивницького, то зазначимо, що більшу частку своїх доходів вони відображають не як доходи від операційної діяльності, що фактично не відповідає стандартам обліку.

Стосовно рентабельності, то окрім наведеного вище можна додати, що найбільш ефективними підприємствами є КП «Ринково-побутові послуги КМР», «Міськсвітло», «Елегант М», та «Ритуальна служба». Проте рентабельність двох останніх підприємств трохи знизилась протягом року.

 

Катерина Багацька